Ugovor o putovanju i opći uvjeti i upute za putovanja

Ugovor o putovanju i opći uvjeti rezervacije i kupnje paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana te upute za putovanja

1. UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA (dalje u tekstu Ugovor)
Putnik se za putovanje koje organizira ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., ZAGREB, OIB: 51440157844 (dalje u tekstu: Adriatours) može prijaviti u poslovnici Adriatoursa i drugim agencijama koje ovlasti Adriatours. Za putovanje putnik i Adriatours sklapaju pisani ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi između Adriatoursa i putnika, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju da ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (dalje u tekstu: putnik). Ugovor o putovanju sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja i Opće uvjete i upute za putovanja koji čine sastavni dio Ugovora. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Adriatoursa i putnik, te nakon što putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene, te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Kod sklapanja Ugovora putnik je dužan na vrijeme dati sve podatke ili dokumente potrebne za provedbu putovanja. Putnik jamči da je Adriatoursu dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja, te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz sklopljenog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Sve navedeno u Općim uvjetima i uputama za putovanje postaje pravna obveza za putnike i Adriatours. Ugovor se sklapa u (2) dva primjerka, od kojih putnik zadržava jedan primjerak. Naprijed navedeno se ne odnosi na zakašnjele rezervacije ili Ugovore u "posljednjem trenutku". Za putovanja za koja Adriatours nastupa kao posrednik u ime drugih organizatora putovanja, primjenjuju se Opći uvjeti putovanja i Program dotičnih organizatora putovanja. 

2. PREDUGOVORNE INFORMACIJE 
Adriatours prezentira svoju ponuda putovanja na web stranici, brošuri, letku, katalogu i slično. Djelatnici Adriatoursa posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Adriatours nastojati ispraviti u što kraćem roku. Adriatours ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

3. SADRŽAJ ARANŽMANA
Adriatours jamči provedbu objavljenog programa prema opisanom sadržaju. Adriatours će realizirati sadržaj programa u cijelosti, izuzev u slučaju izvanrednih okolnosti na koje nije mogao utjecati, za koje nije znao, niti je mogao ranije znati. Brojevi sjedala u autobusu određuju se redoslijedom uplate akontacije, a u slučaju spajanja linija zbog nedovoljnog broja gostiju može doći do promjene brojeva sjedala, o čemu će Adriatours pisano obavijestiti putnika prije početka putovanja. Brojeve sjedala u javnom prijevozu (zrakoplov, vlak, autobus, plovilo) određuje prijevoznik. Adriatours će putnicima za koje ima ugovorene usluge smještaja, prehrane i eventualne dr. usluge izdati posebnu pisanu ispravu (voucher). Voucher glasi na ime ili na određenu grupu i neprenosiv je.

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijene putovanja/paket aranžmana su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene aranžmana izražene su u kunama. U cijeni paket aranžmana (ako u programu nije drugačije navedeno) u pravilu su sadržane usluge prijevoza, smještaja i prehrane, te troškovi organizacije putovanja. Cijena paket aranžmana uključuje one usluge koje su navedene pod "cijena uključuje". Cijena paket aranžmana ne uključuje one usluge koje su navedene pod "cijena ne uključuje" s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane na Ugovoru o putovanju. Cijene navedene u programu utvrđene su temeljem ugovora s partnerima Adriatoursa i ne moraju odgovarati cijenama partnera objavljenim na licu mjesta u destinaciji, te zbog toga eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

5. IZMJENA UGOVORENE CIJENE PAKET ARANŽMANA
Ako je nakon sklapanja Ugovora došlo do promjene cijena od strane pružatelja usluge smještaja, do povećanja troškova prijevoza koji su posljedica promijene troškova goriva, do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.), do povećanja visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu direktno uključene u realizaciju paket aranžmana ili do promjene u tečaju ugovorene valute (više od 2%), Adriatours ima pravo jednostrano povisiti cijenu paket aranžmana za iznos povećanja cijene od strane istih, jer ih nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Cijena se može povećati do 20 dana prije početka putovanja. U slučaju promjene cijene zbog naprijed navedenih razloga, Adriatours će odmah pisano izvijestiti putnika o promjeni iste, te dostaviti izmijenjeni Ugovor. Za povišenje cijene paket aranžmana do 8% nije potrebna suglasnost kupca (uvećava se ukupni iznos aranžmana). Ako povećanje cijene iznosi više od 8 % putnik ima pravo raskinuti Ugovor bez obveze na naknadu štete i pravo na povrat uplaćene cijene. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik sve eventualne prigovore podnosi izravno izvršiocu usluge i za njih od Adriatoursa ne može tražiti nikakvu naknadu ili odštetu.

6. REZERVACIJE I PLAĆANJE
Prilikom prijave ispunjava se i potpisuje Ugovor o putovanju na čijoj se poleđini nalaze Opći uvjeti i upute za putovanja. Vašim potpisom iskazujete suglasnost s uvjetima koji su navedeni na prijavi odnosno ugovoru o putovanju. Prilikom prijave gotovinom uplaćujete 40% iznosa aranžmana čime je Vaša rezervacija potvrđena. Ostatak iznosa uplaćujete najkasnije 30 dan prije polaska na putovanje, osim u slučajevima kada su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja (ukoliko se niste odlučili za obročno plaćanje).

Ako kod prijave nema slobodnog mjesta u traženom objektu, putnik može izvršiti uplatu od 100 kn za troškove traženja i rezervacije dodatnih mjesta. Ta se uplata uračunava u cijenu aranžmana ako Adriatours dobije i putnik prihvati dodatni smještaj u traženom objektu. Ako Adriatours ne potvrdi rezervaciju, vraća putniku 100 kn. Ukoliko potvrđenu rezervaciju Adriatoursa putnik neće prihvatiti, uplata od 100 kn ostaje kao pokriće za troškove rezervacije.

7. POSEBNE USLUGE
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u program i u cijenu aranžmana (npr. jednokrevetna soba, morska strana, dodatni obroci, boravišne pristojbe, troškovi ishođenja vize i sl.) te ih putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik mora zatražiti kod prijave i prije sklapanja Ugovora, a doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Dodatne usluge koje putnik može zatražiti tijekom realizacije programa, plaćaju se predstavniku ili pratitelju putovanja Adriatoursa u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

8. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti u programu označeni su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Adriatours ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programu, a koja je dana bilo od strane djelatnika Adriatoursa ili neke treće osobe ili na web. stranicama Adriatoursa.

9. SMJEŠTAJ U SOBE / APARTMANE
Raspored smještaja u sobe ili apartmane i vrijeme pružanja usluge prehrane određuje recepcija pružatelja usluga u mjestu boravka. Ako putnik nije ugovorio posebne smještajne uvjete (dodatni komfor, orijentacija sobe ili kat), dužan je prihvatiti bilo koju službenu registriranu sobu/apartman za izdavanje koju mu ponudi pružatelj usluga u dotičnom objektu. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati. Za dolaske u objekte iza 20 sati potrebno je prethodno obavijestiti Adriatours najmanje jedan dan prije odlaska na put. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju koji se može smjestiti u apartmanu. Dijete se u apartmanu računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih od Adriatoursa, bez prava putnika na bilo kakvu naknadu ili odštetu od strane Adriatoursa.

U slučaju prijevremenog odlaska gosta u hotelima LRH d.d. iz Opatije, Imperial d.d. iz Raba i Jadranka hoteli d.o.o. iz Lošinja zaračunava se storno trošak u visini 100% rezerviranog aranžmana.

10. PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Ako putnik za putovanje u inozemstvo u traženom roku ne dostavi Adriatoursu dokaz o posjedu važećih putnih dokumenata i vize, Adriatours će smatrati da je putnik otkazao putovanje uz primjenu uvjeta iz točke 10. U slučaju otkazivanja putovanja zbog nevažećih putnih dokumenata, Adriatours ne snosi nikakvu odgovornost i putnik u tom slučaju nema nikakvo pravo na bilo kakvu naknadu ili odštetu. Ako za ishođenje vize želi posredovanje Adriatoursa, putnik je u roku koji je naveden u programu Adriatoursu dužan dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju putuje. Adriatours putniku ne jamči ishođenje vize, te u slučaju njezinog neishođenja zbog razloga koji su na strani putnika, putnik od Adriatoursa ne može tražiti bilo kakvu naknadu ili odštetu. Preporučujemo svakom putniku da se o zemlji u koju putuje osobno informira na web. stranici www.mvpei.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVPEI RH.

11. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Ugovaratelj ili putnik koji želi otkazati uplaćeni aranžman treba to učiniti pisanim putem. Putnik može raskinuti ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana uz plaćanje primjerene naknade. Adriatours od ukupne cijene aranžmana ima pravo na ime naknade štete zadržati iznos koji ovisi o datumu prijema pisanog otkaza putovanja kako slijedi (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

za otkaz do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana po osobi, a najmanje 200 kn po Ugovoru,
za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska 20% cijene aranžmana po osobi,
za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska 30% cijene aranžmana po osobi,
za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska 40% cijene aranžmana po osobi,
za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana po osobi,
za nedolazak ili odustajanje nakon početka korištenja aranžmana, obustavit će se puni iznos aranžmana,
za otkaz potvrđene "rezervacije na upit", organizator će zaračunati otkazane troškove (prema točki 6).

Ovi otkazni uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta, te u svim drugim slučajevima.

Ukoliko ugovaratelj ili putnik koji otkaže uplaćeni aranžman nađe drugog korisnika iste rezervacije, a koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana, Adriatours putnička agencija zaračunat će troškove uzrokovane zamjenom (ako je ista moguća), uz nadoplatu od 200 kuna.

Ako putnik za vrijeme trajanja aranžmana na vlastitu želju otkaže aranžman, po povratku nema pravo na naknadu i bilo kakvu odštetu od organizatora bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Nedostatak snijega na odredištu odnosno vremenski uvjeti općenito, nisu razlog za odustajanje od putovanja, raskid Ugovora od strane putnika ili naknadnu reklamaciju.

U slučaju otkazivanja putovanja putnik mora priložiti odgovarajuće dokumente kojima dokazuje razloge otkazivanja aranžmana. Ako putnik ima uplaćen paket putnog osiguranja, nositelj police osiguranja osobno potražuje naplaćenu naknadu štete od osiguravajuće kuće čiju je policu putnog osiguranja ugovorio prilikom rezervacije aranžmana. Uvjet naplate štete je kompletno uplaćen iznos troškova otkazivanja aranžmana. U slučaju otkazivanja aranžmana putniku se ne vraća iznos uplaćene premije police osiguranja, eventualni troškovi viza, cijepljenja i sličnih troškova. Osiguravatelj zadržava manipulativne troškove u visini 10% od iznosa naplaćenih na ime naknade štete.

U slučaju otkazivanja rezervacije od 0 do 14 dana prije dolaska gosta u hotelima LRH d.d. iz Opatije, Imperial d.d. iz Raba i Jadranka hoteli d.o.o. iz Lošinja ugostiteljska odšteta iznosi 100% ukupne cijene aranžmana, a u ostalim rokovima otkazivanja primjenjuju se troškovi otkazivanja koji su navedeni u Uvjetima putovanja ADRIATOURS putničke agencije d.o.o..

12. PRAVO PUTNIKA NA PRIJENOS UGOVORA NA DRUGOG PUTNIKA - ZAMJENA PUTNIKA
Ako je putnik zbog opravdanih razloga (u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u užoj obitelji) spriječen započeti ugovoreno putovanje, može uz predočenje odgovarajuće dokumentacije (potvrda od liječnika ili smrtovnica) osigurati zamjenu za ugovoreno putovanje. Na putnika koji je zamjena odnose se sva prava i obveze iz sklopljenog Ugovora, Programa i Općih uvjeta i uputa za putovanja. Zamijenjeni i novi putnik solidarno su odgovorni za plaćanje cijene putovanja i troškova izazvanih zamjenom. Navedenu promjenu Adriatours će naplatiti 200 kn po Ugovoru.

13. PUTNO OSIGURANJE
Cijena aranžmana ne uključuje putno osiguranje. Kod prijave za putovanje, sukladno čl. 54. Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putniku će biti ponuđena putna osiguranja i to: dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Putniku će se staviti na raspolaganje informacija o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da se putnik odluči da ugovori navedeno osiguranje Adriatours djeluje samo kao posrednik. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti i trajanju putovanja, te o godinama putnika. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. Odabrana putna osiguranja moraju se uplatiti kod sklapanja ugovora za putovanje i ne mogu se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika pruža zaštitu za putnike koji su zbog nepredvidivih okolnosti prisiljeni otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje. Osiguravatelj će isplatiti 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija ukoliko nastane osigurani slučaj u skladu s uvjetima osiguranja. Iznos premija za osiguranje u slučaju otkaza putovanja ovisi o cijeni aranžmana, a za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti o broju dana provedenih na putovanju. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu bila ponuđena i preporučena putna osiguranja. Iznos uplaćenih putnih osiguranja se kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje. Kod otkazivanja paket aranžmana i u slučaju kada putnik ima uplaćen paket putnog osiguranja ne isplaćuje se trošak nabavke viza, usluge rezervacije, cijepljenja i dr..

14. PRAVO ORGANIZATORA NA IZMJENU ILI OTKAZ PROGRAMA
Adriatours ima pravo potpune ili djelomične izmjene programa ako prije početka ili tijekom ispunjavanja Ugovora nastupe vanjske izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencija nadležnih vlasti i sl.), a koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja, odnosno sklapanja Ugovora, bile opravdan razlog da se isti ne objavljuje i ugovara. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objekte iste ili više kategorije u istom mjestu, a na teret Adriatoursa. Adriatours ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Ako Adriatours zbog opravdanih razloga otkaže putovanje, nije obavezan nadoknaditi putnicima bilo kakvu štetu, a putnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Adriatours temeljem važećih propisa zadržava pravo otkazivanja putovanja bez obveze naknade štete najmanje 5 (pet) dana prije polaska ako je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Adriatours bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana. Adriatours može raskinuti Ugovor bez obveze naknade štete i u slučaju da se za putovanje nije prijavio broj putnika koji je potreban za organiziranje putovanja, ako je o toj okolnosti putnika obavijestio u primjerenom roku koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana prije dana kad je putovanje trebalo započeti. Minimalni broj putnika naveden je na svakom pojedinačnom programu putovanja. Ukoliko u programu nije posebno navedeno, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prijevoznom sredstvu treba biti:

- za aranžmane posebno unajmljenim zrakoplovom (charter), vlakom ili hidrogliserom - najmanje 80% popunjenosti kapaciteta;
- za putovanje autobusom 30 putnika;
- za IT aranžmane (redovnom zrakoplovnom linijom) 20 putnika.
Adriatours zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promjene uvjeti za putovanje (promijenjeni red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Adriatours ne može utjecati). Putnik nema pravo na naknadu štete ako Adriatours raskine Ugovor zbog neispunjavanja ugovorenih obveza ili drugih razloga koji su na strani putnika.

15. OBVEZE ORGANIZATORA
Adriatours je dužan pri izvršenju usluga i izboru davatelja usluga postupati pažnjom dobrog organizatora, te brinuti o pravima i zaštiti interesa putnika suglasno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Adriatours je dužan putniku pružiti sve navedene usluge u programu. Adriatours ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja i kašnjenja prijevoznih sredstava u javnom prometu. U tom slučaju može osigurati usluge prema danoj situaciji. Po potrebi putnik se obvezuje Adriatoursu dati sve isprave i druge dokumente vezano za naknadu štete od trećih osoba.
Zbog prometnih gužvi u sezoni, promjene voznog reda trajekta ili lošijeg vremena postoji mogućnost izmjene vremena polazaka ili promjene smjera za što ne snosimo odgovornost. U svakom autobusu biti će pratitelj putovanja. Putnici se ostavljaju pred odabranim hotelom ili najbliže moguće hotelu. U cijenu aranžmana nije uključeno nošenje prtljage od prijevoznog sredstva do recepcije hotela i obratno.

16. OBVEZE I ODGOVORNOST PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i zemlje u koju putuje. Ako putnik zbog nepoštivanja carinskih i deviznih propise ne može nastaviti putovanje, sve nastale troškove i posljedice snosi sam i za to ne može od Adriatoursa tražiti nikakvu naknadu ili odštetu. Ako putnik za vrijeme putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim, hotelskim i drugim smještajnim objektima, te surađivati s predstavnikom Adriatours i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju kad prouzroči štetu u smještajnom objektu ili prijevoznom sredstvu, putnik je neposredno plaća pružateljima usluga. Putnik odgovara za svu štetu koju prouzroči Adriatoursu neispunjenjem obveza koje za njega proizlaze iz Ugovora.

17. PRTLJAGA
Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatan. Prijevoz prtljage zrakoplovom određuje zrakoplovni prijevoznik, a višak prtljage putnik sam plaća prema važećim pravilima i cijenama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Kod prijevoza autobusom Putnik ima pravo na prijevoz dva komada prtljage uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Adriatours će o tome obavijestiti Ugovaratelja putovanja. Putnik je sam dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod..), te ih je prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Adriatours nije odgovoran za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili smještajnom objektu. U slučaju gubitka prtljage, putnik mora na licu mjesta napraviti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema propisima koji se na njih odnose. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovi propisa koji važe u međunarodnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u smještajnom objektu putnik zahtjev upućuje nadležnim djelatnicima smještajnog objekta. Adriatours preporuča uplatu police za osiguranje prtljage.

18. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA
Putnik je dužan obavijestiti Adriatours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje programa (potrebna posebna prehrana iz zdravstvenih i dr. razloga, kronične bolesti, alergije i dr.). Adriatours ne snosi nikakvu odgovornost i troškove vezano za zdravstvene probleme putnika prouzročene njegovim propustom informiranja Adriatoursa o istima, i vezano na to putnik ne može od Adriatoursa tražiti nikakvu naknadu ili odštetu. Za putovanje u neke zemlje putnik je dužan cijepiti se i kod sebe imati potvrdu i odgovarajući dokument o tome. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja Ugovora, te ne može biti razlogom raskida Ugovora ukoliko nije protivno putnikovu zdravlju; u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Putnik je dužan upoznati se sa zdravstvenim propisima prije polaska na putovanje. Adriatours preporuča uplatu police dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.

19. PRAVO PRIGOVORA
Putnik - nositelj Ugovora ima pravo prigovora i pravo na razmjerno sniženje cijene zbog nepotpuno ili neuredno izvršene usluge iz programa.

Postupanje putnika u slučaju prigovora:

* odmah na samome mjestu pružanja usluge iz programa, putnik je dužan što je moguće prije pisano ili u drugom odgovarajućem obliku reklamirati nepotpunu ili neuredno izvršenu uslugu kod predstavnika pružatelja usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom pružatelja usluga u dobroj namjeri i iskazanom voljom da se otklone uzroci prigovora;

* ako uzrok prigovoru nije mogao biti otklonjen, putnik s predstavnikom pružatelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u 2 (dva) primjerka od kojih jedan primjerak zadržava putnik. Navedenu potvrdu ovjerava i predstavnik / pratitelj putovanja Adriatoursa ako je prisutan / dostupan u vrijeme sastavljanja potvrde;

* ako putnik ne prihvati ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara uplaćenim uslugama prema programu, organizator neće uvažiti naknadne reklamacije i putniku neće odgovoriti na pisani prigovor;

* u slučaju da je sam predmet reklamacije mogao biti riješen u samoj destinaciji s pružateljem usluga, a putnik nije prigovarao u samoj destinaciji, te o nepravilnostima (nepotpuno ili neadekvatno izvršene usluge) nije pisano ili na drugi odgovarajući način prigovorio pružatelju usluga, smatra se da je bio zadovoljan s pruženim uslugama, čime je izgubio pravo na podnošenje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za bilo kakvu nadoknadu i odštetu;

* najkasnije 8 (osam) dana po završetku putovanja putnik predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pisanu potvrdu potpisanu od predstavnika pružatelja usluga i moguće račune za opravdane dodatne troškove za usluge koje su predmet reklamacije.

Završetkom putovanja smatra se dan povratka u mjesto polaska prema programu putovanja. Organizator će uvažiti samo pisani prigovor sa svim priloženim dokumentima o uzroku reklamacije i to samo u zakonski utvrđenom roku od 8 (osam) dana po završetku putovanja;

*Organizator je dužan donijeti pisano rješenje na prigovor u roku 14 dana od primitka pisanog prigovora. Adriatours može produžiti rok donošenja rješenja na prigovor zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod pružatelja usluga za još najviše 14 dana. Dok Adriatours ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Sniženje cijene po prigovoru može se tražiti samo za uslugu iz programa na koju je putnik uložio prigovor, i to do visine njezine stvarne vrijednosti. Putnik nema pravo prigovora i naknadu ili odštetu za smještaj u slučaju kad je ugovor sklopljen po "Fortuna sistemu" ili po "Last minute ponudi". Putnik nema pravo na sniženje cijene usluga ili dijelova programa koje je već koristio, a na njih nije uložio prigovor, kao i na one usluge s kojima je bio zadovoljan.

20. NAKNADA ŠTETE
Putnik može zahtijevati naknadu štete koja mu je prouzročena zbog neispunjenja, djelomičnog ili neurednog ispunjenja obveza iz programa. Naprijed navedenu naknadu štete putnik može tražiti i ostvariti samo za usluge iz programa za koje je podnio prigovor na način i u rokovima iz točke 19. ovih Općih uvjeta. Najviša naknada štete po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge za koju je Adriatours usvojio prigovor sukladno točci 19. ovih Općih uvjeta. Zahtjev za naknadu štete putnik podnosi Adriatoursu isključivo pisano, s kompletnom dokaznom dokumentacijom, najkasnije u roku 8 (osam) dana po završetku putovanja. Za naknadu štete koja je putniku prouzročena neispunjenjem, djelomičnim ili neurednim ispunjenjem obveza iz programa, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ADRIATOURS putnička agencija d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d. podružnica Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb, tel: 60 04 001 ili fax: 62 92 739 i 62 92 649 sklopljenu Policu osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana broj 804461009 (premija vrijedi do 18.3.2025. godine). 

21. JAMČEVNO OSIGURANJE
ADRIATOURS putnička agencija d.o.o. ugovorila je Policu osiguranja jamčevina za turistički paket aranžman kod osiguravajućeg društva Euroherc osiguranje d.d. podružnica Zagreb (polica broj 804461010 – premija vrijedi do 18.3.2025. godine). U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb, tel: 60 04 001 ili na fax: 62 92 739 i 62 92 649 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

22. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Ugovaratelj putovanja dobrovoljno daje svoje i osobne podatke ostalih putnika iz Ugovora o putovanju. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju rezervacije ugovorenog putovanja i koristit će se za daljnju komunikaciju. Adriatours se obvezuje da osobne podatke putnika neće dati trećim osobama te da  će poštovati privatnost svih svojih putnika. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika strogo će se čuvati u bazi podataka i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanja posla, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te Odluci uprave Adriatoursa o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja istih. Ugovaratelj putovanja je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Adriatoursa.  Svi djelatnici Adriatoursa i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije, a putnik se uvijek može samostalno isključiti iz marketinških aktivnosti.

23. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi Opći uvjeti i upute za putovanja navedeni u točkama 1. do 22., isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute za putovanja su sastavni dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Adriatoursom, odnosno drugim agencijama koje ovlasti Adriatours. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju Adriatours u većoj mjeri od obavijesti navedenih u pojedinom programu putovanja. U smislu točke 19. ovih uvjeta, ako putnik nije zadovoljan rješenjem Adriatoursa po prigovoru, pristoji mu pravo na sudski postupak. Za takav slučaj nadležan je sud u Zagrebu.

Odgovorni organizator:
ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., Frankopanska ulica 9, 10000 Zagreb, tel: 01 - 48 26 377; fax: 01 - 48 26 934.

Uplatni računi:
IBAN HR 7324020061100038757 kod Erste bank d.d.;
IBAN HR 1223600001102112311 kod Zagrebačke banke d.d.;
IBAN HR 1923400091110419027 kod Privredne banke Zagreb d.d.